คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) การจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ การจัดงานครบ ๓๘ ปี (พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๖๔) คณะสังคมศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting Video Conferencing

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา