พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ด้านศาสนา”

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ด้านศาสนา” ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม (ศาสนา) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานมอบ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวว่า รางวัลราชมงคลสรรเสริฐนี้มอบในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชมงคล ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นในวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปีนอกจากมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสัจจะปฎิญาณในการที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มอบรางวัล ราชมงคลสรรเสริญ ให้กับผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อยกย่อง ให้กำลังใจ เพื่อให้ปรากฎเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยในปีนี้ได้ถวายและมอบรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ ราย แบ่งออกเป็น ๑. ประเภทกิตติมศักดิ์ จำนวน ๒๗ ราย ๒. ประเภทบุคคลทั่วไป ๑๒ ราย ๓. ประเภทนักศึกษา ๕ ราย

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. กล่าวว่า รางวัลราชมงคลสรรเสริญ เป็นรางวัลที่มีเกียรติ มีความสำคัญ วันนี้อาตมาพร้อมพระมหาเถระ ๕ รูป และผู้ได้รับรางวัลท่านอื่นๆ เช่น พระไพศาลประชาทร (พบโชค ติสฺสวํโส) วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสงคราม พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด นางปวีณา หงสกุล เป็นต้น ได้มารับรางวัลดังกล่าวจึงขออนุโมทนาขอบคุณอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในงานด้านกิจการพระพุทธศาสนาและงานอื่นๆในทุกมิติของสังคม ขออนุโมทนาในน้ำใจทุกท่านและรางวัลจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านตระหนักและทุ่มเทในหน้าที่การงานของตนให้มากขึ้นเพื่อสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สมกับที่มหาวิทยาลัยยกย่องและให้เกียรติ

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/education/news_4182670 
https://www.banmuang.co.th/news/education/345742