คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะประจำเดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่อง
๑) การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒) การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
๓) การสอบสัมภาษณ์นิสิต
๔) การส่งผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕) การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะการสอนในยุคดิจิทัลแก่อาจารย์
๗) การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
การประชุมดังกล่าวเป็น​การประชุม​แบบ​ออนไลน์​โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom Meeting video conferencing ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน