บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มจร (ส่วนกลาง)

วันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา
.