หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก บัดนี้ – พฤษภาคม ๒๕๖๗

“ความรู้ก้าวหน้า สำเร็จการศึกษา พัฒนาเครือข่าย”
.
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก
๑) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓) สาขาวิชารัฐศาสตร์
.
👉รายละเอียดการรับสมัครตามลิงค์ –>
ตั้งแต่บัดนี้ – พฤษภาคม ๒๕๖๗