คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ วันนี้ – มิ.ย. นี้ เท่านั้น!!

“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”
.
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๗
วันนี้ – มิถุนายน ๒๕๖๗ นี้ เท่านั้น!!
.
รอบแรก PORTFOLIO รับสมัคร ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖​ -​ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
รอบที่สอง QUOTA รับสมัคร ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖๗ -​ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
รอบที่สาม ADMISSION รับสมัคร ๖ ​-​ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
รอบที่สี่ DIRECT ADMISSION รับสมัคร ๑๓ เมษายน ​-​ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
.
🎓ระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัคร ๘ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต​ (ร.บ.) (รายละเอียดหลักสูตร)
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ (พธ.บ.​ (การจัดการเชิงพุทธ))​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๔. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต​ (ศ.บ.)​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๕. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม​ (พธ.บ. (การพัฒนาสังคม))​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๖. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต​ (สส.บ.)​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
๗. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จิตเวช
๘. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)​ 
(รายละเอียดหลักสูตร)
.
💻 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

💻 ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs

🖥️ สารสนเทศเพิ่มเติม : https://soc.mcu.ac.th/

.
💡สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
☎โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
📲 Line OA : @regmcu
📱๐๘๕ ๑๘๕ ๙๑๕๔, ๐๙๑ ๗๖๘ ๑๑๘๓
MCU Admission 2024
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇