คณะสีเขียว มจร : สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม Green Faculty “คณะสีเขียว มจร : สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน สมเด็จ​พระกนิษฐา​ธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี”  ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สวนป่าริมสระน้ำด้านหน้าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา