ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์,
พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา และรักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา