กิจกรรม​เสริมหลักสูตร​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ สัมมนาในรายวิชา​ “การบริหาร​องค์กร​ภาครัฐ, การเมือง​การปกครอง​ส่วนภูมิภาค​และ​ส่วนท้อง​ถิ่นของไทย”

วันพุธ​ที่​ ๒๐​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐​- ๑๖.๓๐ ​น. ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จัดกิจกรรม​เสริมหลักสูตร​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ สัมมนาในรายวิชา​ “การบริหาร​องค์กร​ภาครัฐ, การเมือง​การปกครอง​ส่วนภูมิภาค​และ​ส่วนท้อง​ถิ่นของไทย”

วิทยากร​โดย​ ผศ.ดร.เติม​ศักดิ์​ ทอง​อิน​ทร์​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์, ดร.สายพิรุณ​ เพิ่มพูล​ วิทยากรผู้บรรยาย​ และ​ ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์

โดยในการสัมมนาดังกล่าว​ มีการบรรยาย​/กิจกรรม​ เรื่อง​
– แนวคิด​ในการบริหาร​องค์​กรภาครัฐ​สมัยใหม่​ อาทิ​ การวางแผน​ การจัดองค์กร​ การพัฒนา​องค์กร​
– การสร้าง​แผนแม่แบบในการเปลี่ยนแปลง​ (เช่น​ ยุทธศาสตร์​ชาติ​ ๒๐​ ปี)​
– การประเมินสถานการณ์​ของ​องค์​การ​ ช่องว่างของ​ความ​แตก​ต่างระหว่าง​องค์การ​ในปัจจุบั​นกับ​องค์การ​ที่ควรจะเป็นในอนาคต​
– การวิเคราะห์​จุด​แข็ง​ จุด​อ่อน​ โอกาส​ และอุปสรรค​ของ​องค์การเพื่อที่จะนำจุด​แข็งขององค์การ​มาผลักดัน​การพัฒนา​องค์การ​
– การควบ​คุม​ทิศทางที่แน่นอนขององค์การ

สรุป​การสัมมนาและปิดโครงการ​โดย​ ผศ.ดร.เติม​ศักดิ์​ ทอง​อิน​ทร์​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​
ณ​ ห้องประชุม​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้น​ G​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ B​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย

 

 

ภาพ​ : นิสิต​ชั้นปี​ที่​ ๓​ ภาค​วิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร
ข่าว​ : เรวดี​ิ​ จรรยา