โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร

วันที่ ๙,​ ๑๖, ๒๓​ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒​ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ จัดโครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑​ ณ ห้อง​ B๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม​ โซน​ B คณะ​สังคมศาสตร​์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ​ : FB หลัก​สูตรบัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ / ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ / ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ / ดร.สุริยา​ รักษา​เมือง
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา