คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร​ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ประจำปี ๒๕๖๔ วันนี้ – พ.ค. นี้ เท่านั้น!!

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ประจำปี ๒๕๖๔
วันนี้ – พ.ค. นี้ เท่านั้น!!

ระดับปริญญาตรี (ลดค่าเทอม ๒๐%)

เปิดรับสมัคร ๗ หลักสูตร ได้แก่ รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เศรษฐศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต

**ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

ระดับปริญญาโท (ลดค่าเทอม ๑๐%)

เปิดรับสมัคร ๕ หลักสูตร ได้แก่ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก (ลดค่าเทอม ๑๐%)

เปิดรับสมัคร ๔ หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

**รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเชิงพุทธ สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/E87d1QR5ZAcNPeAB8

**การพัฒนาสังคม สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://drive.google.com/…/1WQ7WHm9ebF9N51gWLoc…/view