ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ ๑๗

วันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ ๑๗ ณ โรงเรียนบ้านพนมเพชร ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พระครูสิริพัชรากร รองเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน เมตตาเป็นประธานเปิดโครงกา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน อบรมธรรมแก่ผู้สูงอายุ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ทาสีเครื่องเล่นเด็ก เททางเดินคอนกรีดให้กับโรงเรียนบ้านพนมเพชร ปลูกความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ให้เกิดความสามัคคีพึ่งพากันได้

 

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน การสอนธรรมะแก่ผู้สูงอายุ นำญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเช้า-เย็น รับบิณฑบาตภัตตาหารเช้า การก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดต่างๆ เช่น การซ่อมแซมเพดานอาคารเรียน ทาสี การทำหลังคาที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ทาสีเครื่องเล่นเด็ก เททางเดินคอนกรีดให้กับโรงเรียนบ้านพนมเพชร

ทั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมโครงฯการ ทั้งสิ้นจำนวน ๔๑ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๖ รูป/คน
๒. นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๙ รูป/คน
3. นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๒ จำนวน ๒ รูป/คน
4. นิสิตจิตอาสา จำนวน ๔ รูป/คน

การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิสิตได้จัดทำโครงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ครู และนักเรียน มีความสามัคคี มีน้ำใจ ร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

 

 

ภาพ : FB เศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท
ข่าว : เรวดี จรรยา