ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมทางสังคม : ผลกระทบและการปรับตัวของพระสงฆ์ไทยในยุค ๔.๐ โดย พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และคุณ​สมคิด ลวางกูร ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดประสบการณ์จากการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการของผู้ทรงวุฒิ เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์

ในการเสวนาครั้งนี้​ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ​ ได้กล่าวถึง​ผลกระทบและการปรับตัวของพระสงฆ์ไทยในยุค ๔.๐​ ว่า​ ในยุค​ ๔.๐​ เทคโนโลยี​เปลี่ยนไป​เร็วมาก​ พระสงฆ์​ต้องรู้จัก​คิด​ วิเคราะห์​ ให้ทันต่อ​สังคม​ ทันต่อโลก​ และ​ต้องรู้จัก​ปรับตัว​และตามสังคม​ให้ทัน​ กล้าที่จะ​ยืนอยู่ในสถาบันที่เป็นผู้นำทางสังคม​ เป็นเสาหลัก​ในการหมุนศาสนจักร​ ศาสนธรรม​ และ​คำสอนของพระพุทธเจ้า​  ส่วนคุณ​สมคิด ลวางกูร​ ได้กล่าวถึงนวัตกรรม​ ว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้​ พร้อมชี้แนะแนวทางแก่พระสงฆ์ไม่ให้ถูกนวัตกรรม​ทำลาย​ ในยุค​ ๔.๐,​ ๕.๐​, และ​ ๖.๐​ ที่กำลังจะมาถึง​ในอนาคต

พิธีปิดโครงการ ได้รับความเมตตาจาก พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานและกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องเธียเตอร์ B อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ
ข่าว : เรวดี จรรยา