มจร แต่งตั้ง “รองศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​”

…มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้​ พระเมธี​ธรรมาจารย์​ (ประสาร​ จนฺทสาโร), ดร. อายุ ๔๙ ปี​ พรรษา​ ๒๙​ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา​), วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม​), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง​ อาจารย์​สังกัดภาค​วิชารัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ดำรงตำแหน่ง​ รองศาสตราจารย์​ ในสาขาวิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕​ กันยายน ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๗​ มีนาคม ๒๕๖๒