คณะสังคมศาสตร์ รุกหน้าประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคเหนือ ตอนล่าง

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (โซนภาคเหนือ ตอนล่าง) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์นอก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

การประชุมดังกล่าว ได้รับความเมตตาจากพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กล่าวถวายรายงาน จากนั้น ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการสานเสวนา “ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดยคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง อาทิ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด, ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑ ส่วนงาน ประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตแพร่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี หน่วยวิทยบริการฯ วัดท่านา จังหวัดตาก หน่วยวิทยบริการฯ วัดบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการฯ วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๗๓ รูป/คน

การประชุมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนพัฒนาระบบประกัน และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปพัฒนาให้กับเครือข่ายต่อไป…

 

 

ภาพ : ชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์
ข่าว : เรวดี จรรยา
ข่าว คณะสังคมศาสตร์ มจร : ดร.สุริยา รักษาเมือง