คณาจารย์ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำเเละพัฒนาหลักสูตร ต้นฉบับรายวิชา “กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย”

วันที่​ ๑๘​ -​ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒​ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ มจร​ / อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ ,​ อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รก.หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์, พระสิทธินิติธาดา,รศ.ดร.​ , อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง​ และอาจารย์ ดร.สมบัติ อรรถพิมล​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในโครงการจัดทำเเละพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับรายวิชา “ธรรมประยุกต์” เเละรายวิชา “กฎหมายคณะสงฆ์ของไทย” ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการโครงการจัดทำเเละพัฒนาหลักสูตร กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​

โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม​ และ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเเละรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอาจารย์​ผู้เข้าร่วมโครงการ​ฯ​ ทุกท่าน​ ณ สำนักหอสมุดเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

ภาพ​ : อาจารย์​สมศักดิ์​ สุขเพ็ง​ / FB กองวิชาการ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ อยุธยา
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา