นิสิต พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ศึกษาดูงาน​ ณ​ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๑๘​ -​ ๒๑ มีนาคม​ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์​ ดร.​ สุรพล​ สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำคณะนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ศึกษาดูงานกิจการพระพุทธศาสนา​ ณ​ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนรอยประวัติศาสตร์ดินแดนพุทธ ที่เคยรุ่งเรืองมาเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ซึ่งปัจจุบันยังคงความงดงามอยู่ และมีมนต์ขลังที่จะยังศรัทธาให้เกิดแก่พุทธบุตรทั้งหลายที่มาเยือน สถานที่สำคัญที่คณะได้ศึกษาและสักการะได้แก่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ หรือ โบโรบูดูร์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๓๑๘ มีรูปทรงภายนอกเป็นดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาล้อมรอบ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีพระเดชพระคุณ พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มองค์ความรู้ในส่วนของการบริหารงานคณะสงฆ์ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เน้นให้นิสิตได้ศึกษาวิเคราะห์ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการพระศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่เพื่อให้พระพุทธศาสนามั่นคงวัฒนาถาวรชั่วจิรัฐติกาล

 

 

 

ภาพ : FB ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มจร.
ขอขอบคุณข่าวจาก ดร.สุริยา รักษาเมือง