มจร​ จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต​ อย่างยิ่งใหญ่

วัน​พฤหัสบดี​ที่ ๒ พฤษภาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๒​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์, รศ.ดร.​สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป, รศ.ดร.​โกนิฏฐ์​ ศรี​ทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​, รศ.ดร.ธัช​ช​นันท์​ อิศร​เดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อม​ด้วย​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗ ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต​ โดยมี​ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

ภาคเช้า​ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย​ พระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ร่วมเปิดนิทรรศการ​ศาสตรา​จารย์​พิเศษจำนงค์​ ทอง​ประเสริฐ​ และมีพิธีกรรม​ต่างๆ​ อาทิ​ ศาสนพิธี การทำบุญเลี้ยงพระ และการแสดงมุทิตาจิต

ในภาคบ่าย​ เจ้าประคุณ​สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวประทานสัมโมทนียกถา​ว่า ท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ เป็นบุคคลที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อ มจร มากว่า ๗๐ ปี และ มจร ทำให้การศึกษามีความเสมอภาคในสังคมไทยมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย โดยอาศัยวัดเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านระบบการศึกษาของ มจร ทำให้สถาบันทางพุทธศาสนามีความมั่นคงในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

จากนั้น​พระพรหม​บัณฑิต, ศ.ดร.​ กรรมการ​มหาเถรสมาคม​ เจ้าคณะ​ภาค​ ๒​ ประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย และเจ้า​อาวาสวัดประยุรวงศาวาส​วรวิหาร​ ได้มอบรางวัล​จำนงค์​ ทองประเสริฐ​ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลประจำปี​ ๒๕๖๒​ และแสดงปาฐกถาพิเศษ​ เรื่อง​ “๙๐​ ปี​ ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​จำนงค์​ ทอง​ประเสริฐ​ : ชีวประวัติ​ ผลงาน​ และแรงบันดาลใจต่อประชาคม​ มจร” ในเวลา ๑๕.๐๐​ น.​ มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง​ ๙๐​ ปี​ ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​จำนงค์​ ทอง​ประเสริฐ​ :​ แนวคิดและผลงานในทัศนะนักวิชาการร่วมสมัย โดยมีพระราชปริยัติกวี, รศ.ดร. กล่าวนำการเสวนา วิทยากร​ผู้ทรงคุณวุฒิ​ร่วมเสวนา อาทิ ดร.สมพร พรมทา, ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, ดร.ชาย โพธิสิตา, ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ และ รศ.สิวลี ศิริไล ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

ศาสตราจารย์​พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในหลากหลายบทบาท เช่น เป็นนิสิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหาร และเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสเป็นจำนวนมาก​ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่ชาว​ มจร​ ยกย่อง​ให้เป็นวีรบุรุษ และปูชนียบุคคลที่มีบรรดาศิษย์คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอ

 

 

ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​ / ดร.พงศ์พัฒ​น์​ จิต​ตา​นุ​รักษ์​ / ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา