ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถ​และงานจราจร​ งานประสาทปริญญา ๒๕๖๒

วัน​ศุกร์​ที่​ ๑๗​ มีนาคม ๒๕๖๒​ เวลา​ ๙.๐๐​ น.​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถ​และงานจราจร ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๒​ โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​, ผศ.ดร.​เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ และ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์ กองกิจการพิเศษ และกองนิติการ​ เข้า​ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง​กัน​ ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น​ ๔ สำนักงาน​อธิการบดี​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การประชุม​ดังกล่าว​ มีวัตถุประสงค์​เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ​งานตามมติที่ประชุม​ครั้งที่​ ๑/๒๕๖๒​ และพิจารณา​แผนการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการด้านสถานที่จอดรถและงานจราจร เพื่อให้การดำเนินงานประสาทปริญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถและงานจราจรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก ๔๘. พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา
 
 
ภาพ​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา