คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เจริญพระพุทธมนต์ พิธีเปิดอาคาร พรหมบัณฑิตาคาร

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเปิดอาคาร พรหมบัณฑิตาคาร ซึ่งเป็นอาคารหลังที่ ๒ ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย, พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม / เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ,พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร, ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ข้าราชการ, แขกผู้มีเกียรติ, ผู้นำชาวพุทธ และนักวิชาการนานาชาติ เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร / Pramote Pantapat Dr.
ข่าว : เรวดี จรรยา