หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท – เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่​ ระดับปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔​ วันที่​ ๑๕ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์
.
– ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เรียนจันทร์-อังคาร)
– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
– ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
.
– ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เรียนพฤหัส-ศุกร์)
– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
.
สมัคร ออนไลน์ กันได้เลย