ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วัน​จันทร์​ที่ ๒๐ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา และรักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภา​คม​ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่​ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา