คณะสังคม​ศาสตร์​ จัดสอบสัมภาษณ์​นิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี​ ประจำ​ปี​การศึกษา​ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๔ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกอบด้วย สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์

ในการนี้ มีผู้บริหาร และคณาจารณ์ประจำหลักสูตร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา และเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาควิชารัฐศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์​, พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. , อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ, อาจารย์ปิยวรรณ หอมจันทร์ และนายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. และนางสาวสุกัญญา แจ้งนคร

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกอบด้วย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร, พระครูสังฆกิจโสภณ, ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง, อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ, อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา, อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี และนางสาวเรวดี จรรยา

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาควิชานิติศาสตร์  ประกอบด้วย อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์, ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล, อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง และนายนเรศ ฤทธิเดช

มีนิสิตเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาควิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๕๙ รูป/คน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๑๗ รูป/คน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน ๗ รูป/คน และภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน ๒๗ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ รูป/คน ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา