ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มจร

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในการประชุมดังกล่าว มีการชี้แจงกำหนดการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑, การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์, การแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑, แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 


ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมคณะ สังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา