ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์
(ส่วนกลาง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องตรวจประเมิน SAR รวม จำนวน ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัด การเชิงพุทธ
๔. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ๕. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การประชุมดังกล่าว มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร., พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร, ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะ สังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ รูป/คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์  ชั้น M อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา