ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการ งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ  “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบทความทางวิชาการและงานวิจัยในขอบข่ายทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ โดยการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้สู่สังคมไทย โดยอนุวัตตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

ทั้งนี้สามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความได้ที่ URL: http://conference.mcu.ac.th e-mail: soc.congress@gmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 09-8281-0799
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 09-8832-8312
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 08-0046-8559