ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ ”พี่รับน้อง น้องส่งพี่ สานไมตรีชาวเศรษฐศาสตร์”

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ ”พี่รับน้อง น้องส่งพี่ สานไมตรีชาวเศรษฐศาสตร์” โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการถวายเพลแด่ผู้บริหารและนิสิตจำนวน ๗๕ รูป และพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๖๑ รูป/คน โดยคุณณัฏฐณิชา แก้วละมุล และครอบครัว ณ ห้อง B110 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด
ข่าว : เรวดี จรรยา