มจร​ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คำสั่ง​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้​ ดร.หัฏฐกรณ์​ แก่นท้าว​ อายุ ๕๔ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์), รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ดำรง​ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์