คณะสังคมฯ จัดพิธีสามีจิกรรม ไหว้ครู อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “บทบาทพระสงฆ์ในวิกฤตโควิด-๑๙ (COVID-19) ที่มีต่อสังคมไทย : ความท้าทาย การปรับตัว ประเด็นทางสังคม”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวถวายรายงาน

ภายในโครงการ ภาคเช้า มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู” ภาคบ่าย มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในวิกฤตโควิด-๑๙ (COVID-19) ที่มีต่อสังคมไทย : ความท้าทาย การปรับตัว ประเด็นทางสังคม” โดย พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (หลวงพ่อแดง), ดร. รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม และ แพทย์หญิงของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ (หมอเคท) ดำเนินรายการเสวนา โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต จากนั้น มีพิธีปิดโครงการ โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ข่าว : เรวดี จรรยา