งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ปี มหาจุฬาฯ”

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ปี มหาจุฬาฯ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 โดยในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดนิทรรศการประวัติและพัฒนาการ “๑๓๒ ปี มหาจุฬา” และกล่าวเปิดงาน “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ” จากนั้นฟัง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน รักษาและต่อยอด” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช / กองสื่อสารองค์กร
ข่าว : เรวดี จรรยา