ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี

วันจันทร์ที่ ๙-๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร จัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และเพื่อนำเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอน และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบต่อไป

ภายในโครงการ มีการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) เพื่อจัดทำเล่มหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

   ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา