คณะสังคมศาสตร์ ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในการนี้ มีผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการหลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และพระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา