ปฐมนิเทศการศึกษา Ph.D. รัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์

วันที่​ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จัดโครงการปฐมนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทน พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในช่วงเช้ามีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระบรมรูป ร.๕ ณ อาคารหอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนออกเดินทาง โดยในวันที่​ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ พระมหาอุทัย พลเทวโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศฯ เป็นผู้แทนรับมอบ Check Point จาก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และผู้แทนนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ในกิจกรรม รับน้อง ปฐมนิเทศน์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๖ และ ปร.ด. รัฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ กิจกรรม CSR บริการสังคมจัดทำป้าย Check Point ปลูกต้นไม้ และจัดทำป้ายต้นไม้พูดได้ เพื่อการสื่อสารคำสอนพระพุทธศาสนา จากนั้นมีพิธีถวายผ้าป่า และพิธีปิดโครงการ ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลดงพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา