หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ รุ่นที่​ ๑๒/๒๕๖๒ ศึกษาดูงานภายในประเทศครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐​ -​ ๑๖.๐๐ น. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร.​ , พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร.​ , พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.​ , ดร.ประเสริฐ ธิลาว และ​ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ นำนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่​ ๑​๒​/๒๕​๖​๒​ ศึกษาดูงานภายในประเทศครั้งที่ ๑ “การจัดการบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาในยุคสมัยใหม่ : กรณึศึกษาวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี” และประกอบรายวิชา​ (๑) ภาวะผู้นำทางการจัดการ และ (๒) นวัตกรรมทางการจัดการ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

สุภัทรชัย สีสะใบ : รายงาน
พระนุชิต นาคเสโน : ภาพ