คำสั่งมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งรองศาสตรา​จารย์​

มหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ อายุ ๔๒ ปี​ วุฒิการศึกษา​ พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ​), ศศ.ม.​(การจัดการการพัฒนา​สังคม​)​, รป.ด.(รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร​์)​ ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรงตำแหน่ง​ รองศาสตรา​จารย์​ ใน​สาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร์​ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป