คำสั่งมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตรา​จารย์​

มหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ ดร​.ประเสริฐ​ ลิ่มประเสริฐ​ อายุ ๖๔ ปี​ วุฒิการศึกษา​ น.บ.(นิติศาสตร์​), ศศ.บ.​(รัฐศาสตร์​)​, น.บ.ท.​(เนติบัณฑิต​ไทย), ศศ.ม.(การบริหาร​งานยุติธรรม), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์), น.ม.(กฎหมายธุรกิจ), น.ด.(นิติศาสตร์​)​ ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​นิติศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้​ช่วยศาสตราจารย์​ ใน​สาขาวิชา​นิติศาสตร์​ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป