คณะสังคมฯ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ฝึกอบรมและประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี”

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ฝึกอบรมและประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน
ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป การฝึกอบรม เรื่อง “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุค New Normal” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” และกิจกรรม “Q&A ถามมาตอบให้” โดย รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จากนั้น มีพิธีปิดโครงการ โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing และจะมีการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ในวันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ข่าว : เรวดี จรรยา