ภาพบรรยากาศ และผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต มีหัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมสังเกตการณ์

วันที่​ ๒๙​ มกราคม​ ๒๕๖๓​ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ร่วมสังเกตการณ์ หน่วยเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓​ ทั้งนี้​ มีเจ้าหน้าที่​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมเป็นอนุกรรมการ​การเลือกตั้ง​ใน​ครั้งนี้ด้วย

การเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตปีนี้มีกลุ่มนิสิตที่อาสาเข้ามาทำงานสนองมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ กลุ่ม ผลการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต ได้แก่

๑. #กลุ่มภูมิธรรม เบอร์ ๑ มีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย พระสมุห์พสกรณ์ ฐานวโร นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต Ven. Sirinyarna นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พระเสกสรร ปญฺญาโชโต นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

๒. #กลุ่มภูมิปัญญา เบอร์ ๒ มีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย พระกนกวรรณ กิตฺติธมฺโม นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต พระปกรณ์ จนฺทาโภ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และพระชรัณวัชร์ วชิรญาโณ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

๓. #กลุ่มอนาคตก้าวไกล เบอร์ ๓ มีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย พระมหาพงษ์ถาวร รตนงฺกุโร นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต พระมหาเมธี สิริเมโธ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และพระเพชรณรงค์ จนฺทิโก นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

บรรยากาศการเลือกตั้งในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์รวมพลังออกเสียงใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อหมดเวลาการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนับคะแนน มี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ผลคะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
กลุ่มภูมิธรรม เบอร์ ๑ ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคะแนน ๒๗๙ เสียง
กลุ่มอนาคตก้าวไกล เบอร์ ๓ ได้คะแนน ๒๑๐ เสียง
กลุ่ม ภูมิปัญญา เบอร์ ๒ ได้คะแนน ๒๖ เสียง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาองค์กรนิสิตให้เจริญก้าวสืบต่อไป

 

 

ภาพ : Potomcu Koranan
ข่าว : เรวดี จรรยา