คำสั่ง​ เรื่อง​ ตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ

วันที่​ ๒๙ มกราคม​ ๒๕๖๓​ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ได้รับคำสั่งให้เป็นที่ปรึกษาประธาน​ “คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร​ ที่ ๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง ตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ

กำหนดให้คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการรับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป็นประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ และวินิจฉัยปัญหา​ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย ดังนี้
๑. นายศนันท์ชัย ทิพย์มนตรี
๒. นายประรัชกรณ์ เชื่อนทา
๓. นางไพลิน หงศ์บุญคุ้มลาภ
๔. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล เย็นใจมา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
(นายไชยา พรหมา)
ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ