ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา ประจำปี ๒๕๖๓

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อทำหน้าที่ไกลเกลี่ยคดีตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกลเกลี่ย พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาพ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบศาลอาญาว่าด้วยแนวปฏิบัติในการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๕๕