ประชุมและมอบนโยบายในการบริหารงานภาควิชานิติศาสตร์

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมและมอบนโยบายในการบริหารงานภาควิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์, พระสิทธินิติธาดา,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา