คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ‘‘พี่รับน้อง-น้องส่งพี่ สานไมตรีชาวเศรษฐศาสตร์’’

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ‘‘พี่รับน้อง-น้องส่งพี่ สานไมตรีชาวเศรษฐศาสตร์’’ ณ ห้อง B110-111 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมพี่รับน้อง กิจกรรมน้องส่งพี่ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ปาฐกฐาพิเศษ ‘‘ชั่วโมงพบอาจารย์’’ โดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ จะมีพิธีปิดโครงการในเวลา ๑๕.๐๐ น. โดย รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา