สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร​ เปิดรับ​สมัคร​นิสิต​ปริญญาตรี – โท – เอก​ วันนี้​ -​ พฤษภาคม​ นี้​เท่านั้น!!!

“จัดการศึกษา​พระพุทธศาสนา​ บูรณาการ​กับศาสตร์​สมัยใหม่​ พัฒนา​จิตใจ​และ​สังคม”

สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร​ เปิดรับ​สมัคร​นิสิต​ปริญญาตรี – โท – เอก​ วันนี้​ -​ พฤษภาคม​ นี้​เท่านั้น!!!

ปริญญาตรี สามารถสมัครเรียน​ได้ที่​ : สำนัก​ทะเบียน​และ​วัดผล​ ห้อง​ C300 ชั้น​ ๓​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ C มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
โทร.​ ๐๓๕​ ๒๔๘​ ๐๐๐​ ต่อ​ ๘๔๒๑,​ ๘๔๒๒,​ ๘๔๒๔

หรือ ​สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒

ปริญญาโท / เอก สามารถสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ห้อง B504 ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๙๘-๖๒๓-๕๙๗๘, ๐๘๐-๐๔๖-๘๕๕๙, ๐๙๓-๙๙๖-๒๖๒๘