คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร ขอถวายมุทิตา​ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร.​ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๙๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก​

​เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

​อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งให้ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๗ ปี พรรษา ๓๕ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๗, พธ.บ. (ศาสนา), ศศ.ม. (การบริหารองค์การ), DODT. (ODT.), Ph.D. (Phil.), DM. (Pub. Man.) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

​ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

​​สั่ง ณ วันที่ ๓๐​ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงนามโดย
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย