คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พบนิสิต พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พบนิสิตในกิจกรรม ‘‘คณบดีและผู้อำนวยการส่วนงานจัดการศึกษา (ส่วนกลาง) พบนิสิต” พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting video conferencing

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา