คำสั่ง มจร เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อายุ ๕๖ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), M.A. (Political Science), Ph.D. (Political Science) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์