คณะสังคมฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting video conferencing การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้า การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การจัดส่งไฟล์ SAR ของแต่ละองค์ประกอบ การจัดทำเอกสารประกอบ/หลักฐาน และ การจัดทำรูปเล่ม/กรอก CHE QA ONLINE เพื่อให้การจัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มีคณะกรรมการ อาทิ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และพระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
ข่าว : เรวดี จรรยา