คณะสังคม​ฯ​ ประชุมผู้บริหารคณะ​ ครั้ง​ที่​ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการจัดงานครบ ๓๗ ปี คณะสังคมศาสตร์ การประชุมดังกล่าว มีผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยรองหัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และเลขาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา