คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องสมุดกฎหมาย มจร

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องสมุดกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเรื่อง การจัดทำห้องสมุดกฎหมาย ภาควิชานิติศาสตร์ การประชุมดังกล่าว มีคณะกรรมการ อาทิ พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา