คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เพื่อสรุปการจัดทำ SAR ในแต่ละองค์ประกอบก่อนเข้ารูปเล่ม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการ อาทิ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา